05137133030
جستجو کردن

کمپ معتادان [شاندیز-مشهد]

پوشش قوسی شکل کمپ های معتادان متجاهر توسط کیان سازه

کارفرما : شرکت همیار سازه توس

پیمانکار پوشش : شرکت کیان سازه